Regulamin

warsztatu

organizowanego przez ZARADNE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Aleksandra Michno ZARADNE (zwane dalej „Organizator”) oraz zasady zachowania uczestników.

2. Przedmiotem warsztatów jest nauka danej umiejętności doprecyzowanej w opisie danego warsztatu. 

3. Organizatorem warsztatów jest Aleksandra Michno Zaradne, NIP: 9661997489.

4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest przy opisie wydarzenia.

5. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników – 8 osób. W przypadku odwołania warsztatu wszystkie osoby, które dokonały płatności dostaną zwrot na konto w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odwołania warsztatu.

§ 2. Uczestnicy warsztatów

  1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, które się zarejestrowały oraz dokonały płatności w postaci zaliczki lub całej kwoty. 
  2. Rejestracja na wydarzenie jest dwuetapowa:

I Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie są zobowiązane do dokonania wcześniejszej rejestracji internetowej – wysyłając e-mail do Organizatora: a.michno@zaradne.com, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy.

II Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia od Organizatora należy uiścić opłatę za udział w warsztacie lub zaliczkę najpóźniej dwa dni przed wydarzeniem, będącym podmiotem niniejszego regulaminu.
III W razie rezygnacji z warsztatu na trzy dni robocze przed wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.

3. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i na prośbę Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez ukazanie tego dokumentu. Istnieje możliwość zrobienia rezerwacji dla innej osoby, niż osoba robiąca rezerwację, jednak dopiero po potwierdzeniu otrzymanym od organizatora, osoba inna, niż robiąca rezerwację jest wpisana na listę uczestników wydarzenia.

5. Ilość miejsc jest ograniczona do 13 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń wysłanych do organizatora na adres e-mail: a.michno@zaradne.com.

§ 3. Miejsce i termin warsztatów

1. Strych na Wróble – sala warsztatowa, ul. Chmielna 73, znajdująca się na rogu ulic Chmielnej i Żelaznej.

2. Czas trwania warsztatów: 3 godziny. 

3. Ze względu na indywidualne podejście do uczestniczek istnieje możliwość przedłużenia spotkania, o czym uczestniczki zostaną poinformowane w trakcie spotkania.

4. Na każde z wydarzeń – warsztatów obowiązuje odrębna rejestracja.

§ 4. Zasady udziału w warsztatach

1. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędny do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.

2. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.

3. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

6. Niewłaściwe zachowanie uczestnika, które zakłóca bezpieczeństwo wydarzenia, może skutkować zakończeniem udziału uczestnika w warsztatach.

7. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz w razie takiej potrzeby odpowiednie służy.

8. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych. 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

3. Koordynatorem warsztatów odpowiedzialnym za odebranie wszystkich zgłoszeń jest Aleksandra Michno, e-mail: a.michno@zaradne.com.