Regulamin warsztatów otwartych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Aleksandra Michno ZARADNE (zwane dalej „Organizator”) w wersji stacjonarnej oraz online oraz zasady zachowania uczestników.

2. Przedmiotem warsztatów jest nauka danej umiejętności doprecyzowanej w opisie danego warsztatu. 

3. Organizatorem warsztatów jest Aleksandra Michno Zaradne, NIP: 9661997489.

4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest przy opisie wydarzenia.

5. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników – 8 osób. W przypadku odwołania warsztatu wszystkie osoby, które dokonały płatności dostaną zwrot na konto w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odwołania warsztatu. W celu uzyskania zwrotu konieczne jest podanie numeru konta w odpowiedzi na e-mail o odwołaniu warsztatu. 

§ 2. Uczestnicy warsztatów

  1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, które dokonały płatności  w postaci całej kwoty. 
  2. Rejestracja na wydarzenie jest dwuetapowa:

I Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie są zobowiązane do dokonania wcześniejszej rejestracji internetowej na stronie www.zaradne.com/sklep obsługiwanej przez stronę www.zaradne.com.
II Podczas rejestracji wymagane jest opłacenie całej kwoty poprzez serwis przelewy24.

IV Rezygnacja z warsztatu przez osobę zapisaną na warsztat jest możliwa do czterech dni roboczych jest możliwa poprzez e-mail: a.michno@zaradne.com. Cała kwota wpłacona podlega zwrotowi. W razie rezygnacji z warsztatu konieczne jest wysłanie na adres a.michno@zaradne.com numeru konta w celu otrzymania zwrotu. W przypadku rezygnacji z warsztatu później niż na cztery dni robocze przed wydarzeniem Organizator zachowuje wpłaconą kwotę na rzecz poniesionych kosztów.

V Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów bez podania przyczyny do 7 dni przed wydarzeniem. W tej sytuacji uczestnik otrzymuje całkowity zwrot poniesionych kosztów w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o odwołaniu warsztatów. Informacja o odwołaniu warsztatów zostaje przekazana drogą mailową, na adres e-mail podany na platformie www.zaradne.com.

VI Osoby posiadające kody rabatowe, zniżki lub indywidualne zaproszenie na warsztat nie mają możliwości wymiany ich na gotówkę.
a. W przypadku zwrotów lub reklamacji wystawiamy kod zniżkowy w wysokości danego produktu/usługi. 

VII W razie konieczności dopłaty płatność może być zrealizowana jedynie podczas wydarzenia poprzez dwie formy: gotówkę przekazaną koordynatorowi warsztatów – Aleksandrze Michno lub osobie przez nią wskazaną w wiadomości e-mail przed wydarzeniem oraz kartą poprzez terminal płatniczy.

VIII Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się na stronie www.zaradne.com/polityka-prywatnosci-zaradne/

IX Ze względów bezpieczeństwa zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i na prośbę Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez ukazanie tego dokumentu. Istnieje możliwość zrobienia rezerwacji dla innej osoby, niż osoba robiąca rezerwację, warunkiem jest jednak podanie prawdziwego imienia i nazwiska oraz dopełnienie kolejnych czynności, o których mowa w punkcie 2.

X Ilość miejsc jest ograniczona do 12 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

XI Na każde z wydarzeń – warsztatów obowiązuje odrębna rejestracja.

§ 3. Miejsce i termin warsztatów

1. Sala warsztatowa przy ulicy Rydygiera 8, bud. 20b/222. 

2. Czas trwania warsztatów jest określony na stronie zakupów. 

3. Ze względu na indywidualne podejście do uczestniczek istnieje możliwość przedłużenia spotkania, o czym uczestniczki zostaną poinformowane w trakcie spotkania.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów bez podania przyczyny do 7 dni przed wydarzeniem. W tej sytuacji uczestnik otrzymuje całkowity zwrot poniesionych kosztów w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o odwołaniu warsztatów. Informacja o odwołaniu warsztatów zostaje przekazana drogą mailową, na adres e-mail podany na platformie www.zaradne.com.

§ 4. Zasady udziału w warsztatach

1. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.

2. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.

3. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

6. Niewłaściwe zachowanie uczestnika, które zakłóca bezpieczeństwo wydarzenia, może skutkować zakończeniem udziału uczestnika w warsztatach.

7. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz w razie takiej potrzeby odpowiednie służy.

8. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych. 

§ 5. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z warsztatami, Uczestnik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.michno@zaradne.com w ciągu 14 dni po odbyciu się danego wydarzenia lub zakupu na stronie.

2. W reklamacji powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z warsztatem.

3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania i poinformować Uczestnika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 6. Zwrot

1. Istnieje możliwość zwróconych produktów – także zamówień na warsztaty otwarte w ciągu 14 dni od dnia zamówienia produktu. W przypadku produktów elektronicznych – voucherów lub ebooków dniem otrzymania jest dzień otrzymania e-maila z plikiem pdf.

2. Nie ma możliwości zwrotu produktu po upływie tego czasu.

3. Nie ma możliwości zwrotu produktu w postaci rezerwacji miejsca na warsztaty na 4 dni przed wydarzeniem, którego dotyczy zakupiona rezerwacja.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

3. Koordynatorem warsztatów jest Aleksandra Michno, e-mail: a.michno@zaradne.com.

Regulamin warsztatów na wieczorze panieńskim

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Aleksandra Michno ZARADNE (zwane dalej „Organizator”) w wersji stacjonarnej na wieczorze panieńskim.

2. Organizatorem warsztatów jest Aleksandra Michno Zaradne, NIP: 9661997489 z siedzibą przy ulicy Szanajcy 16a/18, 03-481 w Warszawie.

3. Warsztaty odbywają się w Pracowni przy ulicy Rydygiera 8, bud. 20b/222 w Warszawie lub w miejscu wyznaczonym przez osobę kontaktującą się z Organizatorem tzw. „Zamawiającym warsztat” drogą mailową (a.michno@zaradne.com).

4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest w ofercie wysłanej drogą mailową (a.michno@zaradne.com).

5. Warunkiem odbycia się warsztatu jest wstępna rezerwacja polegająca na wpłacie zaliczki przez Zamawiającego warsztat w wysokości 30% do zakładanej kwoty (liczba uczestników x cena danego warsztatu) wpłaconej na konto: Aleksandra Michno Zaradne, J. Szanajcy 16a/18, 03-481 Warszawa, numer rachunku bankowego 61 1950 0001 2006 0040 4999 0001.

Wpłata zaliczki powinna nastąpić po potwierdzeniu drogą mailową (a.michno@zaradne.com) dostępności terminu i godziny.

Obowiązuje kolejność wpłat – Organizator do momentu wpłynięcia wpłaty nie rezerwuje terminu warsztatu.

6. Końcowe rozliczenie następuje w formie przelewu do 3 dni po warsztatach.

7. Do 3 dni przed warsztatem osoba Zamawiająca warsztat ma obowiązek poinformować Organizatora o ostatecznej liczbie osób biorących udział w warsztacie na wieczorze panieńskim. Na tej podstawie zostanie przygotowane końcowe rozliczenie.

8. Organizator oraz Zamawiający ma prawo odwołać warsztat z przyczyn losowych od siebie niezależnych do 7 dni przed planowanym terminem. W ciągu 48 godzin następuje zwrot wpłaconej zaliczki.

Zamawiający warsztat ma prawo zrezygnować z realizacji warsztatu z przyczyn losowych od siebie niezależnych do 7 dni przed planowanym terminem i ubiegać się o zwrot wpłaconej zaliczki. Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji późniejszej niż 7 dni przed planowanym terminem.

9. W przypadku rezerwacji warsztatów wraz z sesją fotograficzną Zamawiający warsztat w ciągu 2 tygodni od warsztatu otrzyma zdjęcia do wyboru w postaci albumu na stronie. Zdjęcia są zabezpieczone za pomocą znaku wodnego. Zamawiający wybiera 12 zdjęć, każde dodatkowe do koszt 35 zł. Zdjęcia są wysyłane w ciągu maksymalnie 7 dni od wyboru zdjęć przez Zamawiającego warsztat.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

11. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

12. Koordynatorem warsztatów jest Aleksandra Michno, e-mail: a.michno@zaradne.com.