Regulamin

warsztatu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Aleksandra Michno ZARADNE (zwane dalej „Organizator”) w wersji stacjonarnej oraz online oraz zasady zachowania uczestników.

 

2. Przedmiotem warsztatów jest nauka danej umiejętności doprecyzowanej w opisie danego warsztatu. 

3. Organizatorem warsztatów jest Aleksandra Michno Zaradne, NIP: 9661997489.

4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest przy opisie wydarzenia.

5. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników – 8 osób. W przypadku odwołania warsztatu wszystkie osoby, które dokonały płatności dostaną zwrot na konto w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odwołania warsztatu. W celu uzyskania zwrotu konieczne jest podanie numeru konta w odpowiedzi na e-mail o odwołaniu warsztatu. 

§ 2. Uczestnicy warsztatów

  1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, które dokonały płatności  w postaci całej kwoty. 
  2. Rejestracja na wydarzenie jest dwuetapowa:

I Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie są zobowiązane do dokonania wcześniejszej rejestracji internetowej na stronie www.zaradne.com/sklep obsługiwanej przez stronę www.zaradne.com.
II Podczas rejestracji wymagane jest opłacenie całej kwoty poprzez serwis przelewy24.

IV Rezygnacja z warsztatu do czterech dni roboczych jest możliwa poprzez e-mail: a.michno@zaradne.com. Cała kwota wpłacona podlega zwrotowi. W razie rezygnacji z warsztatu konieczne jest wysłanie na adres a.michno@zaradne.com numeru konta w celu otrzymania zwrotu. W przypadku rezygnacji z warsztatu później niż na cztery dni robocze przed wydarzeniem Organizator zachowuje wpłaconą kwotę na rzecz poniesionych kosztów.

V Osoby posiadające kody rabatowe, zniżki lub indywidualne zaproszenie na warsztat nie mają możliwości wymiany ich na gotówkę.
a. W przypadku zwrotów lub reklamacji wystawiamy kod zniżkowy w wysokości danego produktu/usługi. 

VI W razie konieczności dopłaty płatność może być zrealizowana jedynie podczas wydarzenia poprzez dwie formy: gotówkę przekazaną koordynatorowi warsztatów – Aleksandrze Michno lub osobie przez nią wskazaną w wiadomości e-mail przed wydarzeniem oraz kartą poprzez terminal płatniczy.

VII Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się na stronie www.zaradne.com/polityka-prywatnosci-zaradne/

VIII Ze względów bezpieczeństwa zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i na prośbę Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez ukazanie tego dokumentu. Istnieje możliwość zrobienia rezerwacji dla innej osoby, niż osoba robiąca rezerwację, warunkiem jest jednak podanie prawdziwego imienia i nazwiska oraz dopełnienie kolejnych czynności, o których mowa w punkcie 2.

IX Ilość miejsc jest ograniczona do 13 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

X Na każde z wydarzeń – warsztatów obowiązuje odrębna rejestracja.

§ 3. Miejsce i termin warsztatów

1. Sala warsztatowa Nowe Światy przy ul. Nowy Świat 22 lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.

2. Czas trwania warsztatów: 3 godziny. 

3. Ze względu na indywidualne podejście do uczestniczek istnieje możliwość przedłużenia spotkania, o czym uczestniczki zostaną poinformowane w trakcie spotkania.

§ 4. Zasady udziału w warsztatach

1. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.

2. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.

3. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

6. Niewłaściwe zachowanie uczestnika, które zakłóca bezpieczeństwo wydarzenia, może skutkować zakończeniem udziału uczestnika w warsztatach.

7. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz w razie takiej potrzeby odpowiednie służy.

8. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych. 

§ 5. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z warsztatami, Uczestnik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.michno@zaradne.com w ciągu 14 dni po odbyciu się danego wydarzenia lub zakupu na stronie.

2. W reklamacji powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z warsztatem.

3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania i poinformować Uczestnika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

3. Koordynatorem warsztatów jest Aleksandra Michno, e-mail: a.michno@zaradne.com.